Czy stypendium może zostać zabrane przez komornika?

zajęcie komornicze

Wielu dłużników zastanawia się, jakie kwoty pojawiające się na jego koncie może zająć komornik.

Mimo, że przepisy na podstawie których działa komornik są dość „zero-jedynkowo” napisane, to często wokół możliwych działań komornika pojawia się wiele wątpliwości, które dziś postaram się w jednym z aspektów rozwiać.

I. Co to jest stypendium?

Stypendium, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest to stypendium szkolne, które jest przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc socjalna wypłacana przez daną gminę, zaś pieniądze na jego wypłatę co do zasady pochodzą z budżetu państwa.

Czy plan spłat można spłacić wcześniej? | Upadłość konsumencka Łódź

konsumencka Łódź upadłość

W jednym z wcześniejszych wpisów podejmowałam tematykę planu spłat. Opisywałam szczegółowo czym jest plan spłat. Dziś zajmiemy się tym od innej strony.

Będziemy rozważać, czy można zrealizować plan spłat wcześniej, niż zostało w nim to ustalone?

I. Plan spłaty na jaki okres i dlaczego na taki?

W planie spłaty sąd dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości.

Co do zasady plan spłaty nie powinien być ustalony na okres dłuższy niż 36 miesięcy.

Czy możliwe jest wycofanie się z upadłości konsumenckiej?

cofnięcie wniosku upadłość konsumencka

Tak jak niejednokrotnie wspominałam, życie pisze nieprzewidywalne scenariusze. W tym wpisie będziemy rozważać, czy możliwe jest cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości, a jeżeli tak, to z jakimi konsekwencjami się to wiąże.

Na to pytanie odpowiedź jest typowo „prawnicza”, bowiem „to zależy”.

Przede wszystkim wszystko zależy od tego kiedy wniosek został złożony, czy na gruncie „starych przepisów” czy już po tak zwanej dużej nowelizacji przepisów prawa upadłościowego z marca 2020 roku.

Należy zacząć od tego, że możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest prawem dłużnika.

Płaca minimalna a plan spłat | Upadłość konsumencka Łódź

Płaca minimalna a plan spłat

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby decydujące się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie tylko nie posiadają żadnego majątku w postaci nieruchomości czy samochodu lub innych wartościowych przedmiotów, które syndyk mógłby w toku postępowania spieniężyć, ale też zarabiają tzw. płacę minimalną.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę wynosi w Polsce w 2021 roku 2800 złotych brutto, co daje 2061,67 złotych „na rękę”, czyli po odliczeniu składek  ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Wymieniona wyżej kwota 2061,67 złotych jest to kwota w 2021 roku, która nie podlega zajęciu ani przez komornika ani przez 

Czy możesz ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela?

Wiele osób zastanawia się, czy mając jednego wierzyciela (jeden dług) może rozważać w ogóle złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Co do zasady postępowanie upadłościowe jest pewnego rodzaju formą egzekucji generalnej. Oznacza to, że co do zasady konieczna jest mnogość wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwa postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, który może prowadzić postępowanie również w sytuacji, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest bowiem w poszanowaniu grupowego interesu wierzycieli, co oznacza, że teoretycznie dłużnik powinien mieć wielu wierzycieli.

I. Czy możesz ogłosić upadłość mając jeden dług (jednego wierzyciela)?

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Najbardziej komfortową sytuacją jest tożsamość tzw. ojcostwa prawnego i biologicznego. Sytuacja ta występuje co do zasady w przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa.

Jednakże coraz częściej nie pokrywają się one. Wówczas ojcostwo należy ustalić. Ustalenie ojcostwa ma na celu wskazanie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego.

Nie zawsze jednak konieczne jest przeprowadzenie procedury ustalenia ojcostwa, bowiem wystarczy zrobić to w tzw. trybie administracyjnym poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Dziś przyjrzymy się całej procedurze.