Problematyka umieszczania chorych w Domu Pomocy Społecznej (dalej też: DPS) wydaje się być w Polsce tematem tabu.

Niestety jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, ale też schorowanym, dlatego też dobrze wiedzieć jakie są możliwości umieszczenia chorego w DPS.

I. Kto może zostać pensjonariuszem  domu pomocy społecznej?

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie:

  • wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
  • niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
  • której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do wydania skierowania konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych przesłane łącznie.

Trzeba wiedzieć, że wiek, choroba i niepełnosprawność nie są wystarczającymi powodami udzielenia świadczenia w postaci pobytu w domu pomocy społecznej!

Są one okolicznościami wywołującymi trudną sytuację życiową, dopiero gdy powodują brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku, stają się przyczynami skierowania do placówki całodobowej opieki.

A zatem wiek, choroba lub niepełnosprawność osoby starającej się o skierowanie muszą być tego rodzaju, że uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku i nie zmieni tego fakt udzielenia pomocy w miejscu zamieszkania.

Aby skierować chorego do DPS konieczna jest ocena stanu zdrowia danej osoby oraz możliwości korzystania przez nią z pomocy środowiskowej. Prowadząc postępowanie w sprawie umieszczenia osoby w DPS, organ ma obowiązek ustalić, czy dana osoba może otrzymać konieczną pomoc w miejscu zamieszkania.

II. Do jakiego DPS kierowana jest osoba chora?

Osobę chorą kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania.

Domy pomocy społecznej są specyficznymi zakładami, które niejednokrotnie zastępują swoim pensjonariuszom dom rodzinny.

Podstawowym zadaniem tych placówek jest stworzenie ich mieszkańcom warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspokojenie ich bytowych i duchowych potrzeb.

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, oparty na indywidualnych potrzebach jego mieszkańców. W celu określenia tych potrzeb i dostosowania do nich usług w placówkach powoływane są zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, które zajmują się opracowywaniem indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ich realizacją.

III. Co zrobić, gdy nie ma miejsca w DPS?

Niestety polskie społeczeństwo dość szybko się starzeje i zapotrzebowanie na miejsca w DPS jest dość wysokie.

Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę zainteresowaną miejscem w DPS kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

IV. Co z osobami chorymi psychicznie i/lub upośledzonymi umysłowo?

Ośrodki, w których przebywają osoby chore psychiczne lub upośledzone umysłowo podlegają kontroli sądowej.

Do szpitala psychiatrycznego i domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo ma prawo wstępu o każdej porze sędzia w celu kontroli legalności przyjęcia i przebywania w takim szpitalu lub domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, w jakich one tam przebywają.

Sędzia wykonuje kontrole stałe raz do roku i kontrole doraźne. Zadaniem sędziego jest dokonanie kontroli, czy osoby, które przebywają w szpitalu psychiatrycznym lub w domu pomocy społecznej, zostały tam umieszczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i czy istnieje nadal podstawa do dalszego ich pobytu w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej.

Umieszczenie w DPS dotyczyć wyłącznie osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

V. Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje:

⇒ na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania (chyba że podstawą skierowania jest orzeczenie sądu)

⇒ za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

złożenie wniosku o skierowanie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej do DPS przez jej opiekuna wymaga zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolenia sądu opiekuńczego.Dopiero po uzyskaniu zgody sądu opiekun chorego może właściwy wniosek o skierowanie osoby pozostającej pod jego opieką do DPS.

Dodatkowo należy wiedzieć, że przyjęcie do DPS co do zasady następuje na czas nieokreślony, chyba że sam zainteresowany lub jego opiekun wnioskują o pobyt czasowy.

Umieszczenie w DPS, o którym mowa w dzisiejszym wpisie ma charakter dobrowolny. Jednak istnieje też możliwość umieszczenia chorego w DPS bez jego zgody, o czym napiszę oddzielny artykuł. Ten artykuł, znajdziesz tutaj.

O opłatach związanych z umieszczeniem osoby bliskiej w DPS dowiesz się z artykułu:

Kto ponosi opłatę za pobyt osoby bliskiej w DPS? Błędy w decyzjach MOPS.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Branislav Jovicic on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments