Wielu dłużników zastanawia się, jakie kwoty pojawiające się na jego koncie może zająć komornik.

Mimo, że przepisy na podstawie których działa komornik są dość „zero-jedynkowo” napisane, to często wokół możliwych działań komornika pojawia się wiele wątpliwości, które dziś postaram się w jednym z aspektów rozwiać.

I. Co to jest stypendium?

Stypendium, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest to stypendium szkolne, które jest przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc socjalna wypłacana przez daną gminę, zaś pieniądze na jego wypłatę co do zasady pochodzą z budżetu państwa.

Co do zasady przyznawane jest ono dzieciom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie pozwolić sobie na zakup podstawowych przyborów i pomocy szkolnych.

Występują też oczywiście inne rodzaje stypendiów – przede wszystkim stypendium naukowe, stażowe, PERFON  – o czym w dalszej części wpisu.

II. Co do zasady… stypendium a zajęcie komornicze

Zgodnie z zasadami postępowania egzekucyjnego kwoty pieniędzy, których źródłem jest Skarb Państwa nie podlegają egzekucji komorniczej. Jednak jest to zasada, a jak od każdej zasady mamy wyjątki.

Stypendium w trakcie przeprowadzanej egzekucji komorniczej nie jest traktowane jak zwykły dochód, na przykład wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli egzekucja jest skutkiem niepłacenia alimentów. Państwo zdecydowanie próbuje walczyć z osobami, które uchylają się od płacenia, dlatego wówczas sytuacja wygląda inaczej i możliwa jest egzekucja ze stypendium w wysokości 60 procent otrzymywanego świadczenia.

Dodatkowo stypendium może być zajęte przez komornika, jeżeli zadłużenie powstało na skutek braku opłat za świadczenia, na które stypendium zostało przyznane, na przykład student otrzymuje stypendium, lecz zalega z opłata za studia.

⇒ Stypendium doktoranckie

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o stypendium doktoranckie. Jest ono wypłacane ze środków, które pochodzą z budżetu państwa i jego celem jest zapewnienie pomocy materialnej studentom studiów doktoranckich.

Z uwagi na to  nie podlega ono co do zasady egzekucji, chyba że do wyegzekwowania pozostają przez komornika długi związane z niepłaceniem alimentów.

Dodatkowo komornik może ściągać również stypendium w sytuacji, gdy dług związany jest z otwarciem przewodu doktorskiego.

⇒ Stypendium PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli tzw. PFRON jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób z dysfunkcjami.

Środki przyznawane przez PFRON, tzw. stypendium nie zalicza się do grupy stypendiów, o których wspominałam wcześniej, ponieważ otrzymywane kwoty nie pochodzą wprost z budżetu skarbu państwa. Dlatego też świadczenia przyznawane przez PFRON, który jest podmiotem, który samodzielnie wypłaca pieniądze, mogą być zajęte w drodze postępowania egzekucyjnego przez komornika.

⇒ Stypendium stażowe

W okresie wykonywania stażu bezrobotnemu przysługuje tzw. stypendium, którego wysokość wynosi  120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacanego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Obecnie, w 2021 roku, kwota takiego zasiłku wynosi 1200 zł miesięcznie.

Kwestię stypendium stażowego regulują przepisy kodeksu pracy, dlatego też zgodnie  przepisami postępowania kodeksu postępowania cywilnego podlega ono egzekucji komorniczej.

Warto jednak pamiętać, że stypendium stażowe jest z zasady niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku, dlatego też jest ono wolne od zajęcia, jeżeli egzekucja nie dotyczy alimentów. W przypadku długów związanych z niepłaceniem alimentów komornik może zająć aż 3/5 wypłaty stypendium stażowego, podobnie jak we wcześniej omówionych przeze mnie przypadkach.

Sytuacja wygląda podobnie jeżeli chodzi o:

  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dodatki aktywizacyjne,
  • dodatki szkoleniowe,

które są wypłacane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warto pamiętać, że komornik co prawda nie zajmie konkretnego stypendium, ale już całe konto tak. Gdy pojawi się na koncie kwota odpowiadająca wartości stypendium, wówczas kwota  na rachunku przekroczy wartość kwoty wolnej.

Warto też zapoznać się wpisem, który znajdziesz tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Tim Evans on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments