Kwestia adopcji i wychowywania przysposobionego dziecka przez partnerki / partnerów jednej płci, lub osoby LGBT+ w wielu krajach budzi kontrowersje, w innych jest zupełnie legalna i pożądana.

Jak to wygląda w Polsce?

Czy adopcja dziecka przez parę LGBT+ w ogóle jest możliwa? 

W Polsce adoptować dziecko wspólnie mogą wyłącznie małżonkowie. Podkreślenia wymaga, że w świetle przepisów prawa brak jest nawet możliwości adopcji dziecka przez parę (kobieta i mężczyzna), która nie wstąpiła w związek małżeński.

Natomiast możliwa jest adopcja dziecka samodzielnie, przez jedną osobę. 

I. Kiedy możliwa jest adopcja dziecka?

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku osób LGBTQ+ może być to jeden z partnerów/partnerek. 

Aby móc przysposobić dziecko należy spełnić warunki określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z art. 114 k.r.o. przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Przysposobić dziecko może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. 

Z w/w uregulowań wynika, że przysposabiający ma mieć kwalifikacje osobiste, które dadzą gwarancje należytego wywiązania się z obowiązków przysposabiającego.

Istotne znaczenie w tym zakresie mają zatem okoliczności, które świadczą o osobowości przysposabiającego, zwłaszcza jaką motywacją się kieruje, pragnąc przysposobić dziecko. Odpowiednie kwalifikacje osobiste powinny obejmować także wymogi, które wynikają z Konwencji o prawach dziecka, a dotyczące ciągłości w wychowaniu dziecka, tożsamości dziecka w sferze etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej.

Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka nie można orzec o przysposobieniu bez przeprowadzenia stosownego wywiadu dotyczącego przysposabiającego, dziecka i jego rodziny. Wywiad taki, w zależności od okoliczności sprawy, powinien obejmować między innymi ustalenia dotyczące: osobowości, stanu zdrowia i sytuacji majątkowej przysposabiającego, jego sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych oraz zdolności do wychowania dziecka.

II. Czy kwestia orientacji seksualnej może uniemożliwić adopcję?

NIE.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 roku wskazał, że odmowa adopcji przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim wyłącznie ze względu na jej orientację seksualną stanowi naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Tym samym orientacja seksualna rodzica nie może być wyłączną przyczyną odmowy adopcji!

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Photo by Alexander Grey on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments