Wiele osób często nie wie, że istnieje coś takiego jak instytucja upadłości konsumenckiej. Wiele osób przed złożeniem wniosku ma lub miało już do czynienia z egzekucją komorniczą, komornikiem.

I w końcu, wiele osób przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, czy skoro już prowadzona jest egzekucja przez komornika, to czy zainicjowanie postępowania upadłościowego ma w ogóle sens i co z jego perspektywy jest bardziej korzystne.

Dziś postaram się na te wątpliwości odpowiedzieć.

Z ogłoszeniem upadłości wiążą się określone skutki przewidziane przez prawo, które także wywołują określone następstwa w przypadku postępowań prowadzonych przez komornika.

I. Postępowanie upadłościowe a postępowanie egzekucyjne (komornik).

Przede wszystkim należy pamiętać, że jedną z konsekwencji ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej jest zakończenie wszystkich toczących się w stosunku do dłużnika postępowań egzekucyjnych. Od tej pory następuje zakończenie kontaktu z komornikiem lub komornikami.

Osobą, która sprawuje stały nadzór nad finansami upadłego dłużnika jest wybrany przez sąd licencjonowany syndyk.

Nie ma możliwości dalszego prowadzenia postępowań przez komornika w sytuacji gdy zostaje ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika.

Ma to związek z tym, że po ogłoszeniu upadłości wszystkie zobowiązania dłużnika stają się jedną masą, podobnie jak wszystkie aktywa dłużnika stają się jedną masą, tzw. masą upadłości.

W związku z tym nie jest prowadzone postępowanie w celu zaspokojenia jednego, czy dwóch wierzycieli dłużnika, ale wszystkich wierzycieli upadłego ze wszystkich środków, którymi dysponuje dłużnik, a którymi po ogłoszeniu upadłości rozporządza syndyk.

II. Jakie są różnica pomiędzy postępowaniami?

Nie można mylić postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub komorników z postępowaniem upadłościowym, którego organem jest syndyk.

Przede wszystkim mamy tutaj różne cele. Jak wspomniałam wyżej – celem postępowania egzekucyjnego, którego gospodarzem jest komornik jest zaspokojenie konkretnego wierzyciela. Dodatkowo komornik dochodzi również odsetek od należności głównych, a także kosztów postępowania egzekucyjnego. Tak więc, dług dłużnika to nie tylko to czego nie oddał wierzycielowi, ale również odsetki i dodatkowe koszty, które generuje sam fakt prowadzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Zadaniem zaś syndyka jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego dłużnika, a celem jest oddłużenie upadłego, tak aby w przyszłości pozostał wolny od długów.

O skutkach upadłości konsumenckiej przeczytasz też tutaj.

III. Jakie są możliwe scenariusze zakończenia postępowania egzekucyjnego i upadłościowego?

Oczywiście nie zawsze jest szansa, że postępowanie egzekucyjne zakończy się powodzeniem. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że postępowanie prowadzone przez komornika zakończy się niczym tj. bez spłaty egzekwowanego długu. Ma to miejsce zazwyczaj, gdy dłużnik nie ma środków na spłatę lub jakiś majątek ma, ale zbyt mały, by zapłacić kwotę żądaną przez komornika. Jeżeli mamy takie przypadki, to wówczas komornik może umorzyć postępowanie.

Jednakże dłużnik powinien zdawać sobie sprawę, że każde postępowanie w ten sposób umorzone, może zostać przez komornika również w każdej chwili wznowione.

Jeżeli przyjrzymy się postępowaniu upadłościowemu, to z uwagi na swój cel – tj. oddłużenie dłużnika, jego finał powinien polegać na całkowitym umorzeniu zobowiązań dłużnika i możliwości rozpoczęcia „nowego finansowego rozdziału”.

Już na etapie składania wniosku o upadłość dłużnik co do zasady nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań. W dużej mierze, jego pasywa przewyższają aktywa.

Jeżeli dłużnik celowo nie doprowadził do swojego stanu niewypłacalności, wówczas postępowanie upadłościowe może zakończyć się na poniższe sposoby:

  • umorzenie zobowiązań,
  • wykonanie planu spłat wierzycieli i oddłużenie.

Zakończenie upadłości konsumenckiej jest bardziej pewne i korzystniejsze.

IV. Majątek a postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne

Należy pamiętać, że zarówno w postępowaniu egzekucyjnym jak i w postępowaniu upadłościowym ważne jest, aby wierzyciel dłużnika odzywał jak największą część swojej wierzytelności.

Jak już wspomniałam, cele obu postępowań różne, jednak pośrednio zawsze chodzi o to, żeby wierzyciel „nie był aż tak bardzo stratny”.

W obu przypadkach majątek dłużnika ulega spieniężeniu.

W postępowaniu upadłościowym osobą odpowiedzialną za spieniężenie majątku (o ile on oczywiście istnieje) jest syndyk, natomiast w postępowaniu egzekucyjnym za spieniężenie majątku dłużnika odpowiada komornik. Aby każdy z organów mógł poczynić takie kroki, konieczne jest wcześniejsze zinwentaryzowanie majątku dłużnika – ustalenie czy w ogóle on coś posiada, jeżeli tak to czy posiada on całość czy udziały, a także, czy ruchomości lub nieruchomości, które posiada w ogóle nadają się do sprzedaży.

V. Działanie syndyka a komornika

Trzeba wiedzieć, że w przypadku postępowania upadłościowego syndykowi przepisy prawa dają dużo większą swobodę w dysponowaniu majątkiem dłużnika. Jest to nierozerwalne z celem całego postępowania – finalnym oddłużeniem dłużnika ze wszystkich ciążących na nim zobowiązań.

Ponadto syndyk zajmuje wynagrodzenie dłużnika na kilka lub kilkanaście miesięcy – nie jest to sytuacja, która trwa stale. Trwa to co do zasady do czasu ustalenia planu spłaty wierzycielu lub automatycznego oddłużenia, gdy okazuje, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, który syndyk mógłby spieniężyć.

Komornik nie ma tak dużej swobody w dysponowaniu majątkiem dłużnika. Co do zasady może dysponować wyłącznie kwotami, które wynikają z przepisów prawa. Jednakże komornik może zająć rachunek bankowy komornika na dużo dłużej niż syndyk, bowiem jego celem jest wyegzekwowanie całej żądanej przez wierzyciela kwoty, wraz z odsetkami i własnym wynagrodzeniem, co nierzadko trwa latami.

Jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży mieszkania, które właścicielem jest dłużnik, to zdecydowanie częściej i szybciej dochodzi do sprzedaży mieszkania czy domu dłużnika w postępowaniu prowadzonym przez syndyka, niż w przypadku postępowań egzekucyjnych.

Wiąże się to jednak z dynamiką postępowania upadłościowego i terminami, którymi związany jest syndyk.

VI. Nieruchomość w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu egzekucyjnym

Warto wiedzieć, że nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z postępowaniem egzekucyjnym czy postępowaniem upadłościowym, gdy zobowiązania rosną, pozostają niespłacone, a dłużnik jest właścicielem nieruchomości, aby właścicielem tej nieruchomości pozostał. Każdy z organów – prędzej czy później spienięży lokal należący do dłużnika.

Pomiędzy formą działania komornika i syndyka występują jednak pewne różnice.

Przykład – postępowanie egzekucyjne:

Dłużnik posiada dług w kwocie 1.000.000 zł. Komornik sprzeda nieruchomość, która należy do dłużnika za 300 tysięcy złotych. Postępowanie egzekucyjne prowadzone, mimo sprzedania nieruchomości dalej będzie trwało, dopóki dłużnik nie spłaci całości.

Przykład – postępowanie upadłościowe:

Dłużnik posiada dług w kwocie 1.000.000 zł. Zostaje w stosunku do  niego ogłoszona upadłość konsumencka. Syndyk sprzedaje nieruchomość, która należy do upadłego za 300 tysięcy złotych.

Oznacz to, że:

  • kwota 300.000 zł zostaje umorzona wobec upadłego lub będzie dokonał wpłat na poczet wierzycieli, ale nie odda na pewno całości zobowiązań, które jest winien,
  • upadłemu, na jego wniosek, zostanie przyznana kwota na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

VII. Co będzie lepsze? Postępowanie egzekucyjne czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka czy komornik?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być atrakcyjne z wielu względów dla osób zadłużonych i obecnie bite są rekordy, jeżeli chodzi o ilość ogłaszanych upadłości, to jest to poważna decyzja i warto ją dogłębnie przemyśleć.  Warto jest przekalkulować wszystkie „za i przeciw”, bowiem jest to decyzja, która przynosi długofalowe skutki.

Aby podjąć najlepszą decyzję, należy skonsultować się profesjonalistą specjalizującym się w prawie upadłościowym, który przeanalizuje wszystkie aspekty związane z zadłużeniem i wskaże najlepsze rozwiązanie, które pozwoli się uwolnić się od ciążących długów.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Felipe Giacometti on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments