Upadłość przedsiębiorcy to temat coraz popularniejszy w Polsce.

Należy jednak wiedzieć, że w przypadku przedsiębiorców postępowanie upadłościowe wygląda odmiennie, niż w przypadku analizowanej we wcześniejszych wpisach upadłości konsumenckiej.

Tym razem zajmiemy się omówieniem jak wygląda postępowanie upadłościowe przedsiębiorców.

I. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy może złożyć:

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– osoby prawne, czyli spółki kapitałowe – spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna,

– jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, na przykład spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,

– wspólnik spółki osobowej, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

– partner spółki partnerskiej.

Ponadto wniosek może złożyć również wierzyciel.

II. Kto rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłość przedsiębiorcy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy.

III. Kiedy trzeba złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy?

W przypadku przedsiębiorców termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest ściśle uregulowany.

Przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma obowiązek złożenia go w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności.

W razie niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie dłużnik ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

IV. Kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny?

Co do zasady dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się też, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dłużnik, który jest osobą prawną staje się niewypłacalny również gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

V. Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Sąd upadłościowy oddali wniosek w kliku przypadkach.

Przede wszystkim sąd oddali wniosek, jeżeli:

– nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie

Co oznacza niedługi czas?

Chodzi o okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

– został złożony przez wierzyciela, a dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między nim a wierzycielem już przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości;

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów

Ogłoszenie upadłości dłużnika w takich okolicznościach mijałoby się z celem postępowania upadłościowego przedsiębiorcy.

Nie ma bowiem racjonalnego powodu ogłaszania upadłości przedsiębiorcy, jeżeli wiadomo, że wierzyciele nie będą w ogóle zaspokojeni, dlatego w takich sytuacjach sąd ma co do zasady obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd może też oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli stwierdzi, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką lub zastawem w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

VI. Jakie są rodzaje upadłości przedsiębiorcy?

W przypadku przedsiębiorców możemy wyróżnić dwa rodzaje upadłości.

Pierwszy rodzaj polega na likwidacji majątku przedsiębiorcy.

Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest zakończyć swoją działalność gospodarczą.

Drugi rodzaj polega na zawarciu tzw. układu z wierzycielami.

Polega to na tym, że przedsiębiorca dalej prowadzi działalność gospodarczą i w sposób częściowy zaspokaja wierzycieli, zgodnie z zawartym z nimi „układem”.

VII. Upadłość przedsiębiorcy – Masa upadłości

Podobnie jak w przypadku konsumentów, tak w momencie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, cały jego majątek staje się tzw. „masą upadłości”, która ma za zadanie zaspokoić wierzycieli.

Jeżeli została ogłoszona upadłość wraz z likwidacją majątku, wówczas dłużnik-przedsiębiorca ma obowiązek ujawnić i wydać cały swój majątek wraz z niezbędną dokumentacją, w tym z księgami rachunkowymi, syndykowi, który od tego momentu będzie tym majątkiem zarządzać.

Syndyk spienięży majątek przedsiębiorcy, tak by móc spłacić jak największą ilość zobowiązań dłużnika-przedsiębiorcy.

Likwidacji masy upadłości dokonuje się podobnie jak w przypadku konsumentów przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, nieruchomości innych wartościowych przedmiotów, np. samochodów.

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia „układu” pojawia się dodatkowo osoba nadzorcy sądowego.

Nadzorca sądowy nie ma takich samych uprawnień jak syndyk. Nadzorca sądowy nie zarządza majątkiem upadłego, jedynie kontroluje przedsiębiorstwo i czynności podejmowane przez upadłego.

Dłużnik- przedsiębiorca w przypadku zawarcia „układu” z wierzycielami ma obowiązek udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu szczegółowych wyjaśnień dotyczących przedsiębiorstwa.

Dodatkowo dłużnik-przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić nadzorcy sądowemu wszystkie księgi rachunkowe, korespondencję, ewidencje podatków.

Upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu ogłoszą się co do zasady, gdy w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

Rodzaj zastosowanej upadłości zależy od sytuacji dłużnika-przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że najważniejszym celem jest zaspokojenie w jak największym stopniu wierzycieli dłużnika.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości w tym przypadku wynosi 1000 zł.

Potwierdzenie opłaty załącza się do wniosku o ogłoszenie upadłości.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments