ABC upadłości konsumenckiej – czyli jak wygląda proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Swego czasu pisałam już w tematyce upadłości konsumenckiej w artykule:

Upadłość konsumencka | radca prawny Katarzyna Klemba Łódź

Dziś odświeżę tematykę oraz „głębiej” wejdę w specyfikę tego postępowania.

Przedstawie w skórcie podstawowe zasady i pojęcia.

W kolejnych zaś artykułach będę jeszcze bardziej rozkładać upadłość konsumencką na czynniki pierwsze.

I. Czym jest postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby w ogóle doszło do rozpoczęcia postępowania przed sądem konieczny jest wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek przygotowuje dłużnik (w niektórych przypadkach może wierzyciel).

Nie ma możliwości, by sąd sam, z urzędu, rozpoczął postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

 

II. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć co do zasady tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:

– spółka,

– wspólnik spółki osobowej, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej

– fundacja,

– stowarzyszenie,

– łącznie małżeństwo – wniosek może złożyć tylko jeden z małżonków,

-osoba prowadząca działalność gospodarczą (można jednak zamknąć działalność i wtedy złożyć wniosek).

III. Upadłość konsumencka – jakie są jej cele?

Zasadniczo upadłość konsumencka ma dwa cele:

– umorzenie wszystkich lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których dłużnik nie jest i nie będzie w przyszłości w stanie spłacić,

-odzyskanie przez wierzycieli należności niewypłacalnego dłużnika.

O tym, kiedy możliwe jest uzyskanie upadłości konsumenckiej przeczytasz w poniższym wpisie:

Kiedy możliwe jest uzyskanie upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka

IV. Jakie są elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek sporządzony przez dłużnika powinien być rzetelnie przygotowany, dlatego warto się do tego dobrze przygotować lub powierzyć jego sporządzenie profesjonaliście.

Ponadto bardzo ważne jest uzasadnienie wniosku i wskazanie, że nie zachodzą żadne okoliczności, które prowadziłyby do oddalenia wniosku przez sąd.

            W ustawie zostały wymienione elementy, który wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać, a są to:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika;
  2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika– chodzi o podanie dokładnego adresu;
  3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie– chodzi tu o wszystkie okoliczności, które przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Może to być opis wydarzeń, które doprowadziły do niewypłacalności dłużnika, ale też odpisy umów kredytów, pożyczek zawartych przez dłużnika. Należy pamiętać, aby opis okoliczności był krótki i konkretny, a dokumenty jedynie niezbędne, potwierdzające sytuacje opisane we wniosku, a nie wszystkie dokumenty, jakie dłużnik uzna za potrzebne. Treść uzasadniania powinna być logiczna, skupiająca się na okresie czasu, w którym dłużnik popadł w stan niewypłacalności.
  4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników– chodzi o wszystkie przedmioty należące do dłużnika – nieruchomości, samochody, sprzęt RTV i AGD. Ponadto ich szacunkową wartość można podać na podstawie cen znajdujących się na przykład na portalach aukcyjnych, takich jak popularny serwis Allegro;
  5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty– dotyczy wszystkich zobowiązań, zarówno wymagalnych jak i jeszcze niewymagalnych, a także takich które zostały stwierdzone tytułem egzekucyjnym, np. prawomocnym wyrokiem sądu, których dłużnik jeszcze nie uregulował.
  6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności i wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania– chodzi o wszystkie zobowiązania, które dłużnik uważa za nienależne;
  7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych– chodzi o wszystkie zabezpieczenia, które zostały ustanowione na majątku dłużnika
  8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

We wniosku można także wymienić inne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne, które toczą się z udziałem dłużnika, tak aby usprawnić postępowanie. Należy wtedy podać dane organu, który prowadzi postępowanie, jego adres oraz sygnaturę, pod którą toczy się dane postępowanie.

Przygotowanie kompletnego wniosku to dopiero początek postępowania.

Wniosek ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby został rozpoznany przez sąd musi zostać opłacony w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą możliwie najniższą i obecnie wynosi 30 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku trzeba dołączyć do wniosku.

Następnie, jeżeli wniosek jest kompletny i nie wymaga uzupełnienia, to sąd w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości.

W praktyce sąd często wzywa do przedłożenia dodatkowych dokumentów, co może wydłużyć postępowanie.

V. Upadłość konsumencka i co dalej? Konsekwencje upadłości konsumenckiej.

Jeżeli sąd uzna wniosek za zasadny, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą bardzo istotne konsekwencje.

Przede wszystkim:

– po ogłoszeniu upadłości cały majątek dłużnika staje się tzw. „masą upadłości”, którą zarządza syndyk wyznaczony przez sąd.

Wiąże się to z tym, że dłużnik nie może sam dokonywać żadnych czynności z pozostałym mu majątkiem, na przykład nie może sam sprzedać samochodu.

– upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek wraz z całą posiadaną dokumentacją.

Jeżeli upadły tego nie uczy, wówczas Sąd umorzy postępowanie, a dłużnik przez kolejne 10 lat nie będzie miał prawa wnioskować o ogłoszenie upadłości w stosunku do niego,

– w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie upadłego, którego nie podlega zajęciu zgodnie z przepisami prawa pracy,

– po ogłoszeniu upadłości wyznaczony przez sąd syndyk dokonuje spisu całego majątku dłużnika, a następnie go sprzedaje.

Warto wiedzieć, że syndyk nie sprzeda rzeczy osobistych dłużnika, a także rzeczy niezbędnych mu do codziennego użytku. Jednak rzeczy wartościowe, takie jak auta, nieruchomości, wartościowy sprzęt RTV i AGD na pewno zostanie spieniężony przez syndyka.

-w momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej natychmiast wymagalne stają się wszystkie zobowiązania dłużnika, to znaczy, że kredyt wzięty na raty od razu płatny w pełnej wysokości.

Przykład: dłużnik miał zakupioną lodówkę na raty, którą spłacał terminowo. Po ogłoszeniu upadłości wszystkie raty stały się wymagalne, ale dłużnik nie spłaca tych rat dalej, bowiem oddłużanie należy do obowiązków syndyka.

– od momentu ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnik będzie mógł jedynie zawierać drobne umowy, takie jak zakup żywności, biletu na przejazd komunikacją miejską.

Przykład: dłużnik po ogłoszeniu upadłości zorganizował kolację urodzinową dla żony w restauracji. Mógł to zrobić pod warunkiem, że kwota pieniędzy którą dysponuje jest wystarczająca na ten cel. Ale dłużnik nie może wziąć na raty kolejnej lodówki, ponieważ nie ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań.

Jeżeli upadłemu pozostał jakiś majątek, to następnym krokiem jest jego spieniężenie przez syndyka. W ten sposób dochodzi do likwidacji majątku, co ma na celu zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, o czym w tym wpisie.

Ostatnim etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Ustalenie planu spłat polega na tym, że sąd wyznacza, jaka część dochodów upadłego będzie przeznaczona na zaspokojenie pozostałych wierzytelności.

Sąd bierze tutaj pod uwagę możliwości zarobkowe konsumenta, a także jego sytuację osobistą, to znaczy, ile osób ma na utrzymaniu.

W postanowieniu o ustalenie planu spłaty sąd określa warunki i czas (co do zasady nie dłuższy niż 36 miesięcy), w jakim konsument będzie zobowiązany do spłaty pozostałych zobowiązań wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości zostanie wykonana po wykonaniu planu spłaty.

Plan spłaty jest więc pewnego rodzaju próbą sprawdzenia wiarygodności konsumenta.

Po wykonaniu zgodnie z założeniami planu spłat sąd umarza pozostałe zobowiązania dłużnika.

Na marginesie należy jeszcze dodać, że złożenie wniosku o upadłość wszczyna jedynie stosowne postępowanie i jako takie nie wpływa na inne postępowania. Dopiero uwzględnienie wniosku powoduje, że co do zasady nie mogą się toczyć przeciwko upadłemu postępowanie sądowe, egzekucyjne i administracyjne.

Jeżeli wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony, to ma on prawo zaskarżyć takie postanowienie.

Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Opłata od zażalenie wynosi w tym przypadku 200 zł.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments