Płaca minimalna a plan spłat | Upadłość konsumencka Łódź

Płaca minimalna a plan spłat

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby decydujące się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie tylko nie posiadają żadnego majątku w postaci nieruchomości czy samochodu lub innych wartościowych przedmiotów, które syndyk mógłby w toku postępowania spieniężyć, ale też zarabiają tzw. płacę minimalną.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę wynosi w Polsce w 2021 roku 2800 złotych brutto, co daje 2061,67 złotych „na rękę”, czyli po odliczeniu składek  ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Wymieniona wyżej kwota 2061,67 złotych jest to kwota w 2021 roku, która nie podlega zajęciu ani przez komornika ani przez 

Czy możesz ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela?

Wiele osób zastanawia się, czy mając jednego wierzyciela (jeden dług) może rozważać w ogóle złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Co do zasady postępowanie upadłościowe jest pewnego rodzaju formą egzekucji generalnej. Oznacza to, że co do zasady konieczna jest mnogość wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwa postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, który może prowadzić postępowanie również w sytuacji, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest bowiem w poszanowaniu grupowego interesu wierzycieli, co oznacza, że teoretycznie dłużnik powinien mieć wielu wierzycieli.

I. Czy możesz ogłosić upadłość mając jeden dług (jednego wierzyciela)?

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Najbardziej komfortową sytuacją jest tożsamość tzw. ojcostwa prawnego i biologicznego. Sytuacja ta występuje co do zasady w przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa.

Jednakże coraz częściej nie pokrywają się one. Wówczas ojcostwo należy ustalić. Ustalenie ojcostwa ma na celu wskazanie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego.

Nie zawsze jednak konieczne jest przeprowadzenie procedury ustalenia ojcostwa, bowiem wystarczy zrobić to w tzw. trybie administracyjnym poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Dziś przyjrzymy się całej procedurze.

Kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej | Upadłość konsumencka Łódź

Kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłości konsumenckie biją aktualnie rekordy w statystykach.

Osoby, które nie są w stanie systematycznie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań po kalkulacjach wszystkich „za i przeciw” decydują się na rozpoczęcie procedury upadłościowej, która ma ich doprowadzić do całkowitego oddłużenia i pozwolić żyć na nowo.

Czy osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań będą mogły w przyszłości liczyć na kredy?

I. Kredyt po ogłoszeniu upadłości – nie zawsze jest  tak łatwo…

Szerzej o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej pisałam tutaj. 

Choć oddłużenie prowadzi do sytuacji,

Skarga na syndyka – kiedy i jak złożyć? | Upadłość Łódź

skarga na syndyka

Postępowanie upadłościowe osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest prowadzone samodzielnie przez syndyka, bez stałego nadzoru organów sądowych. Powinno ono przebiegać zgodnie z przepisami prawa.

Może się jednak zdarzyć, że syndyk dokona czynności w sposób niezgodny z tymi przepisami. Może się również zdarzyć, że w sytuacji gdy przepisy nakładają na syndyka obowiązek dokonania określonej czynności, a syndyk jej nie wykona.

W obu tych przypadkach środkiem obrony jest skarga na czynności syndyka.

I. Kiedy przysługuje skarga na czynności syndyka?

Sprzedaż majątku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

sprzedaż majątku upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to duża rewolucja w życiu każdego upadłego, ale też początek drogi do całkowitego oddłużenia i rozpoczęcia nowej finansowej ścieżki.

Niemniej jednak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z różnymi obawami.

Dłużnicy nierzadko kolokwialnie mówiąc zaczynają kombinować, aby uratować swój majątek. Z tego też względu uciekają się do różnych kreatywnych pomysłów, zawierając przy okazji między innymi umowę darowizny, pozorną umowę sprzedaży, czy umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie lub obciążenie nieruchomości hipoteką.

Niestety nie jest to najlepsza droga, jaką można obrać,