Postępowanie upadłościowe osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest prowadzone samodzielnie przez syndyka, bez stałego nadzoru organów sądowych. Powinno ono przebiegać zgodnie z przepisami prawa.

Może się jednak zdarzyć, że syndyk dokona czynności w sposób niezgodny z tymi przepisami. Może się również zdarzyć, że w sytuacji gdy przepisy nakładają na syndyka obowiązek dokonania określonej czynności, a syndyk jej nie wykona.

W obu tych przypadkach środkiem obrony jest skarga na czynności syndyka.

I. Kiedy przysługuje skarga na czynności syndyka?

Istota skargi na czynności syndyka polega na tym, że sąd rozstrzyga, czy jego działanie było zgodne z przepisami

Skarga przysługuje na każdą czynność syndyka oraz na zaniechanie dokonania czynności.

Zaniechanie a bezczynność syndyka – jakie są różnice?

Istotne jest przy tym, aby odróżnić zaniechanie dokonania czynności przez syndyka od bezczynności syndyka.

zaniechaniem dokonania czynności mamy do czynienia wówczas, gdy syndyk na podstawie przepisów prawa jest zobowiązany do dokonania określonej czynności, której jednak nie dokonuje.

Na przykład mimo upływu terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzenia likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk nie składa sądowi projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem.

Natomiast o bezczynności możemy mówić w przypadku nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Bezczynności syndyka nie można zwalczać w drodze skargi. W takiej sytuacji wierzyciel powinien wystąpić do sądu o zastosowanie środków dyscyplinujących syndyka.

W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o upomnienie syndyka albo o nałożenie grzywny na syndyka, który niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, wniosek ten powinien być przedłożony do rozpoznania wyznaczonemu sędziemu.

II. Kto może złożyć skargę na syndyka?

Skargę na czynności syndyka może wnieść każdy, kto został dotknięty czynnościami bądź zaniechaniami syndyka.

W praktyce najczęściej w wyniku działań syndyka zostają naruszone prawa wierzyciela i upadłego.

Jednakże możliwe jest również, iż syndyk swoim działaniem naruszy takie uprawnienia osób trzecich, np. nabywcy składników masy upadłości, w sytuacji gdy dłużnik jest właścicielem lokalu, który spienięża syndyk i swoim działaniem narusza prawa kupujących sprzedawane mieszkanie.

III. Ile kosztuje złożenie skargi na czynności syndyka?

Złożenie skargi na czynności syndyka jest płatne. Jest to tzw. opłata podstawowa i w tym przypadku wynosi aktualnie 30 zł.

Nieopłacenie skargi będzie skutkowało jej odrzuceniem bez wcześniejszego  wezwania do uiszczenia opłaty.

IV. Gdzie składa się skargę na czynności syndyka?

Skargę na syndyka wnosi się bezpośrednio do niego.

Następnie syndyk ma 3 dni, aby uzasadnić zarzucaną mu dokonaną lub zaniechaną czynność, a potem przekazuje uzasadnienie wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego.

W dalszej kolejności sąd ma 7 dni na rozpoznanie sprawy. Jednak nie jest to termin, którego należy się ściśle trzymać, może on się wydłużyć.

Sąd odrzuci skargę, jeżeli:

  • została wniesiona po terminie,
  • nie została opłacona
  • nie została uzupełniona w terminie, jeżeli organ dostrzeże jakieś braki.

Od postanowienia o odrzuceniu skargi na syndyka można się odwołać w formie zażalenia.

Jeżeli syndyk nie uzasadni odpowiednio swoich czynności, wówczas oznacza to, że skargę uwzględnia. Wtedy ma on obowiązek poinformować zarówno skarżącego, jak i wszystkich zainteresowanych przedmiotem skargi.

Ważna uwaga!

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności.

Warto wiedzieć!

Trzeba też wiedzieć, że nawet w przypadku odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze pod uwagę okoliczności wskazane w skardze i w razie potrzeby, gdy uzna je za słuszne, wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub zakazuje syndykowi dokonania określonych czynności.

Dlatego też, nawet w sytuacji, gdy jesteśmy po terminie lub skarga nie została opłacona, ale wpłynęła do akt sprawy, warto zawalczyć!

V. Jak powinna wyglądać skarga na syndyka?

Przede wszystkim skarga powinna być wniesiona na piśmie.

Ponadto, należy w niej dokładnie wskazać czynności syndyka, których dokonanie lub zaniechanie zarzucamy. Musi też zawierać stosowny wniosek o uchylenie, zmianę lub dokonanie określonej czynności.

Co więcej, skarga musi wskazywać właściwy termin dokonania czynności lub zaniechania czynności, aby sąd miał później pewność, że skarga została wniesiona z zachowaniem stosowanego terminu.

Skarga powinna również zawierać właściwe uzasadnienie. Skargę należy też przygotować we właściwej liczbie kopii.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu skargi na czynności syndyka warto zatem poradzić się profesjonalisty, jednakże z uwagi na szybki termin do jej złożenia, nie należy zwlekać!

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Sergey Pesterev on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments