Jak już zostało  wskazane w artykule: „Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci” Sąd ustala kwotę alimentów biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów.

Musisz mieć świadomość tego, że kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku nie jest kwotą ustalona „na zawsze”.

W niniejszym artykule wskaże Ci kiedy możesz wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów oraz jakie wymagania musi spełnić taki pozew.

I. Kiedy możesz wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów?

Z pozwem o podwyższenie alimentów możesz wystąpić zawsze jeżeli stwierdzisz, że nastąpiła zmiana okoliczności, na podstawie których Sąd wcześniej ustalił kwotę alimentów, którą ojciec dziecka jest zobowiązany płacić.

Wiadomo, że wraz z wiekiem dziecka wzrastają jego uzasadnione potrzeby i tym samym zasądzone poprzednio alimenty nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich niezbędnych kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Chodzi tu przede wszystkim o wydatki związane z dorastaniem dziecka – zakup pomocy naukowych, opłacenie zajęć dodatkowych, które są zgodne z zainteresowaniem dziecka, pokrycia kosztów leczenia.

Może się również zdarzyć, że otrzymasz informację, że ojciec dziecka obecnie ma nową pracę co pozytywnie wpływa na jego zarobki czyli wzrosły jego możliwości zarobkowe i majątkowe.

Po skierowaniu pozwu to do Sądu będzie należała ocena czy w danej sprawie zmianie uległy okoliczności mające wpływ na wysokość zasądzonych alimentów.

II. Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów?

W celu udowodnienia roszczenia tj. wykazania, że wzrosły potrzeby małoletniego dziecka czy też zwiększyły się możliwości zarobkowe ojca dziecka koniecznym będzie załączenie odpowiednich dokumentów.

Musisz pamiętać jednak, że chodzi o bieżące potrzeby dziecka. Wydatki przyszłe, które zamierzasz ponieść np. w związku z planowanym zakupem dziecku komputera, wysłania go na kurs językowy czy też założenia w przyszłości aparatu ortodontycznego nie będą brane pod uwagę przez Sąd, ponieważ nie wiadomo czy i kiedy będą ponoszone na rzecz małoletniego.

Przykładowym dowodem wskazującym wzrastające potrzeby dziecka jest np. faktura za zakup książek szkolnych, ubrań, faktura za zajęcia pozaszkolne na których dziecko rozwija swoje zainteresowania, faktura za kosmetyki, faktury (rachunki) za wyjazd dziecka na wakacje, ferie zimowe. Ponadto możesz na potwierdzenie powyższego powołać świadków.

Jeżeli masz informację, że ojciec dziecka zarabia teraz więcej niż w dniu orzeczenia przez sąd kwoty alimentów to możesz wnosić o zobowiązanie go przez sąd do przedstawienia zaświadczenia o zarobkach.

Oczywiście wszystkie wydatki które ponosisz na dziecko muszą mieścić się w granicach rozsądku. Oznacza to, że  nieakceptowalne przez Sąd będą wydatki które przekraczają usprawiedliwione potrzeby dziecka – życie ponad stan.

Musisz również liczyć się z tym, że jeżeli kupujesz dziecku drogie gadżety w postaci laptopa, tabletu czy też bardzo drogiego aparatu fotograficznego i nie konsultujesz tego wcześniej z jego ojcem to koszt ten może nie zostać zaliczony do kosztów utrzymania dziecka.

Brak konsultacji jest jednoznaczny z tym, że ojciec dziecka nie miał wpływu na podjęcie decyzji w zakresie kupna któregoś z ww. gadżetów i z tego powodu należy przyjąć, że Ty godzisz się na poniesienie tych wydatków samodzielnie.

III. Gdzie należy złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich. Właściwość Sądu ustala się według miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów albo według miejsca zamieszkania dziecka. Wybór Sądu należy do rodzica składającego pozew.

Czy od pozwu od podwyższenie alimentów  uiszcza się opłatę sądową?

Pamiętaj, że rodzic składający pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych (opłaty od pozwu). Może również złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomimo tego, że nie uiszcza się opłaty od pozwu to należy wskazać w nim wartość przedmiotu sporu. W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów wartość przedmiotu sporu stanowi iloczyn 12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami, np. w pozwie wnosisz o alimenty w kwocie 700 zł a obecnie otrzymujesz 500 zł. Różnicę w kwocie 200 zł mnożymy przez 12 i w ten sposób otrzymujemy wartość przedmiotu sporu w kwocie 2400 zł.

IV. Co jeszcze wskazać w pozwie o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów powinien również odpowiadać warunkom formalnym wskazanym w przepisach prawa, czyli oprócz uzasadnienia i właściwego oznaczenia sądu powinnaś jeszcze w nim wskazać następujące elementy:

  1. Jak już zostało wskazane powyżej w pozwie należy prawidłowo oznaczyć sąd do którego pismo jest kierowane
  2. Oznaczyć strony – imię nazwisko adres powoda tj. małoletniego, który reprezentowany będzie przez przedstawicielkę ustawową- matkę, imię nazwisko adres pozwanego tj. zobowiązanego do płacenia alimentów.
  3. Oznaczyć rodzaj pisma poprzez wskazanie, że jest to pozew o podwyższenia alimentów
  4. Dokładnie określić żądanie pozwu, czyli musisz wskazać, że żądasz podwyższenia alimentów z kwoty np. 500 zł do kwoty 700 zł miesięcznie.
  5. Wskazać dowody na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych (faktury, rachunki, świadkowie)
  6. Wymienić załączniki, czyli wskazać wszystko to co załączamy do tego pozwu.
  7. Złożyć własnoręczny podpis.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments