Twoja babcia pomimo ciężkiej choroby nie chce się poddać leczeniu, bądź Twój syn jest alkoholikiem i tonie w długach, a Ty zastanawiasz się co możesz dla nich zrobić żeby im pomóc.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe).

Zazwyczaj gdy proponuje takie rozwiązanie moim Klientom widzę w ich oczach przerażenie.

Musisz wiedzieć, że ta instytucja pomaga, a nie szkodzi, że Sąd nie orzeknie o ubezwłasnowolnieniu jeżeli nie będzie to robione dla dobra ubezwłasnowolnionego.

I. Kiedy możesz złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

icon
Wniosek o ubezwłasnowolnienie możesz złożyć kiedy Twój bliski z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego lub innego zaburzenia psychicznego (alkoholizm, narkomania, hazard, długotrwała wyniszczająca organizm choroba bądź podeszły wiek) nie może kierować swoim postępowaniem bądź potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw.

Jak już wspomniałam przepisy prawa przewidują dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia:

całkowite – może zostać orzeczone jeżeli Twój bliski nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, działa z wyłączoną świadomością, w stanie niepoczytalności.

częściowe– Twój bliski jest wstanie kierować swoim postępowaniem, potrzebuje jedynie pomocy w prowadzeniu jego spraw.

II. Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia?

Ubezwłasnowolnienie prowadzi do utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych w zależności od rodzaju ubezwłasnowolnienia.

Jeżeli Twój bliski zostanie ubezwłasnowolniony całkowicie nie będzie mógł zaciągać kredytów, pożyczek, sprzedawać bądź dokonać darowizny swojego mieszkania bądź innych ruchomości. Umowy takie należy uznać za nieważne.

Może natomiast samodzielnie dokonywać zakupu podstawowych artykułów spożywczych, gazet, biletów autobusowych pod warunkiem, że zakupy te nie pociągają za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby ubezwłasnowolnionej.

Natomiast osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych to znaczy, że ważność zawartej przez nią umowy, np. sprzedaży wartościowej ruchomości zależy od potwierdzenie jej przedstawiciela ustawowego.

Ubezwłasnowolniony częściowo może dokonywać zakupów podstawowych artykułów i skuteczność tych czynności nie jest uzależniona od wykonania umowy bądź faktu spowodowania rażącego pokrzywdzenia ubezwłasnowolnionego częściowo.

III. Jak wygląda postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie kierujesz do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania albo pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

Będziesz uprawniony do złożenia wniosku jeżeli jesteś małżonkiem osoby, której dotyczy postępowanie bądź jej krewnym w linii prostej (rodzicem, dzieckiem, wnukiem). Wniosek może również złożyć rodzeństwo przedstawiciel ustawowy oraz prokurator.

Do wniosku musisz załączyć wszystkie znane Ci dokumenty, które poświadczą stan zdrowie osoby która ma zostać ubezwłasnowolniona.
Mogą to być zaświadczenia ze szpitala, które potwierdzą zły stan zdrowia i konieczność podjęcia leczenia, zaświadczenie z poradni alkoholowej bądź pisma potwierdzające zaciągnięcie kolejnego kredytu, pisma od organów egzekucyjnych.
Możesz również powołać świadków, którzy potwierdzą stan zdrowia takiej osoby.

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora, który ma zagwarantować należytą ochronę praw osoby której wniosek dotyczy.

Osoba, której wniosek dotyczy zawsze powinna być wysłuchana przez Sąd.

W tym celu może zostać przymusowo doprowadzona na rozprawę bądź w przypadku osoby schorowanej może być przesłuchana w miejscu zamieszkania bądź w szpitalu. Osoba ta musi również zostać przesłuchana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa. Sąd może również zarządzić oddanie tej osoby na obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 6 tygodni a w wyjątkowych przypadkach do 3 miesięcy.

Sąd może dla osoby która ma zostać ubezwłasnowolniona ustanowić doradcę tymczasowego (dla osoby pełnoletniej) na czas postępowania.

Sąd może również dla tej osoby ustanowić adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował taką osobę przed sądem.

IV. Skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu

Jeżeli sąd uzna wniosek o ubezwłasnowolnienie za zasadny wówczas w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie wskazuje rodzaj ubezwłasnowolnienia oraz powód tego ubezwłasnowolnienia.

Po zakończeniu postępowania sąd przekazuje akta sprawy sądowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubezwłasnowolnionej w celu ustanowienia opiekuna lub kuratora.

W tej sprawie prowadzone jest odrębne postępowanie.

Jeżeli przyczyny ubezwłasnowolnienia odpadły – sąd może cofnąć ubezwłasnowolnienie bądź zmienić je z całkowitego na częściowe.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milena
Milena
4 lat temu

Mam pytanie. W takim razie, w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego”opiekunem” majątku osoby ubezwłasnowolnionej zostaje osoba, która wytoczyła wniosek?