W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by ustalić ojcostwo dziecka.

Życie zna różne przypadki i stąd prawo daje możliwość wykazania jego pochodzenia. Sprawy o ustalenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie tego rodzaju pozwu jest najlepszym rozwiązaniem.

Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Muszę podkreślić, że przebieg postępowania w Twojej sprawie w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz środków dowodowych, którymi dysponujesz może się różnie przedstawiać.

W proponowanym przeze mnie omówieniu przedstawiam Ci zatem przykładowy, uniwersalny wzór pisma, który możesz swobodnie wykorzysta, zmieniać, udoskonalać. Jednakże w  razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w samodzielnym sporządzeniu pozwu – rozważ skorzystanie z indywidualnego wsparcia. Jeśli się na nie zdecydujesz, wspólnie doprecyzujemy pozew tak, by nadać mu klarowną i zrozumiałą treść.

I. Pozew o ustalenie ojcowska – uwagi wstępne

Konieczność ustalenia ojcostwa zachodzi wówczas gdy nie nastąpiło ustalenie ojcostwa w drodze domniemania ojcostwa męża matki dziecka.

Można to uczyni na dwa sposoby:

 • uznanie dziecka przez ojca przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, notariuszem lub urzędnikiem,
 • ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sądu.

W tym opracowaniu zajmę się drugim przypadkiem.

II. Kto może wytoczyć pozew o ustalenie ojcostwa?

Podmiotami uprawnionymi są:

 1. dziecko,
 2. matka dziecka
 3. domniemany ojciec dziecka,
 4. prokurator, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Pamiętaj, że za domniemanego ojca dziecka uważa się mężczyznę, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka albo tego, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

III. Pozew o ustalenie ojcowska – gdzie go skierować i jak oznaczyć strony?

Pozew adresujesz do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jednakże gdy nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego wtedy wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

W przypadku gdy nadawcą pozwu (powodem) jest domniemany ojciec dziecka, wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.

IV. Termin złożenia pozwu o ustalenie ojcostwa.

5

W tym wypadku czas, termin wystąpienia o ustalenia ojcostwa nie jest bardzo istotny.

Ustawodawca bowiem – w przeciwieństwie do zaprzeczenia pochodzenia dziecka – nie wprowadził terminu do wytoczenia tego powództwa.

Jedynym ograniczeniem jest to, że ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Tym samym uprawnienie dziecka do wytoczenia tego rodzaju powództwa nie podlega żadnemu ograniczeniu czasowemu, nie przedawnia się zatem.

V. Forma pozwu o ustalenie ojcostwa oraz sposób jego złożenia.

Pozew powinien mieć formę pisemną – nie ma możliwości złożenia go ustnie.

Stąd zachęcam Cię do skorzystania z uniwersalnego wzoru, który przygotowałam.

Pozew możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go listem poleconym. Wówczas za datę wniesienia pozwu sąd przyjmie odpowiednio albo datę wpływu do sądu albo datę stempla pocztowego z dnia nadania.  Warto wysłać przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – tzw. ,,zwrotka” będzie dla Ciebie dowodem doręczenia pisma do sądu.

W jednym i w drugim przypadku załącz odpowiednią ilość odpisów pozwu.

Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników).
Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników).

VI. Treść pozwu o ustalenie ojcostwa – sprecyzowanie żądania pozwu i uzasadnienia

W pozwie o ustalenie ojcostwa, żądaj, aby sąd stwierdził, że osoba A jest ojcem osoby B. Jest to najważniejsze roszczenie, bowiem bez niego sąd nie rozpatrzy Twojego pisma.

Możesz również wnosić o:

 1. o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka,
 2. o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu – przy czym z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące.
 3. o pokrycie innych wydatków matki dziecka lub szczególnych strat majątkowych,
 4. o zabezpieczenie powództwa,
 5. o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności,
 6. nadanie dziecku nazwiska ojca – przy czym jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest wyrażenie przez nie zgody,
 7. orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem,
 8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Natomiast sporządzenie uzasadnienia jest w mojej ocenie najtrudniejsza częścią pisma. Trzeba bowiem bardzo dobrze uargumentować, że osoba A jest ojcem osoby B. Przytacza się zatem dowody np. z zeznań świadków, badań lekarskich, dokumentów itd. Pamiętaj, że każde żądanie musi być poparte określonymi dowodami.

VII. Ile kosztuje złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa

W tym wypadku mam dla Ciebie dobrą wiadomość.

Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca5 ustalenia ojcostwa.

Pamiętaj jednak, że może zdarzyć się tak, że sąd uzna Twoje powództwo za oczywiście bezzasadne – wtedy kiedy nie będziesz w stanie w jakimkolwiek stopniu udowodnić, że dana osoba jest ojcem dziecka.

Wówczas sąd w orzeczeniu kończącym może (zatem nie musi!) obciążyć Cię nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Tego typu sytuację należy jednak uznać za wyjątkową.

VIII. Pozew o ustalenie ojcostwa – Wzór

Wzór pozwu możesz pobrać:

Pozew o ustalenie ojcostwa – wzór

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
1 rok temu

A kogo podać jako pozwanego, jeśli chcę jako już dorosły wnieść sprawę do sądu o uznanie ojcostwa, gdy ojciec nie żyje?