Jak obiecałam w poprzednim opracowaniu – dziś omawiam w zarysie powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

W przystępny sposób postaram się  scharakteryzować tę instytucję oraz przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by sąd przychylił się do Twojego stanowiska odnośnie bezskuteczności uznania dziecka. Tego typu postępowania – podobnie jak z sprawy zakresu zaprzeczenia ojcostwa- nie należą do łatwych. Głównie ze względu na kontekst emocjonalny całej sytuacji.

Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby, które nie wiedzą jak postąpić kiedy dowiadują się, że uznali dziecko niepochodzące od nich. Jeśli zatem nie wiesz jak rozwiązać swój problem, niniejsze opracowanie będzie dla Ciebie pewną podpowiedzią. Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Jednakże już teraz zwracam Twoją uwagę na to, że przebieg postępowania w sprawie w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz środków dowodowych, którymi dysponujesz, może się różnie przedstawiać.

W proponowanym przeze mnie omówieniu przedstawiam Ci zatem przykładowy, uniwersalny wzór pisma, który możesz swobodnie wykorzystać. Jednakże w  razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w samodzielnym sporządzeniu pisma – możesz zwrócić się też zwrócić do mnie po indywidualne wsparcie. Wspólnie doprecyzujemy pozew tak, by nadać mu klarowną i zrozumiałą treść.

I. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – uwagi wstępne.

W poprzednim opracowaniu wskazywałam, że istnieją trzy sytuacje, z którymi wiąże się ustalenie pochodzenia dziecka. Było to:

⇒ pozostawanie rodziców dziecka w małżeństwie (wówczas zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki),

⇒ uznanie ojcostwa przed odpowiednim organem,

⇒ sądowe ustalenie ojcostwa.

Sposobem na obalenie domniemania ojcostwa było wytoczenie powództwa o jego zaprzeczenie. Z kolei powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa zastosujemy wówczas gdy wcześniej mężczyzna niepozostający z kobietą w związku małżeńskim uznał dziecko.

Często zadajecie mi pytania w jaki sposób należy ,,zarejestrować” dziecko w sytuacji gdy jego rodzice nie są małżonkami?

Otóż, mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, musi oświadczyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w wyjątkowych wypadkach będzie to notariusz, urzędnik lub konsul), że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdza jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Zatem by ,,zgłosić” dziecko konieczne jest współdziałanie obu partnerów.

W przypadku zawartego małżeństwa wystarczy, że jedno z rodziców uda się do urzędu i dokona niezbędnych formalności – w tym wypadku sytuacja jest zatem prostsza.

II. Podmioty uprawnione do złożenia pozwu oraz termin do jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku powództwa o zaprzeczenie ojcostwa mamy cztery podmioty uprawnione.

Powództwo może zatem złożyć mężczyzna, który uznał ojcostwo. Powinien jednak pospieszyć się, pozew powinien być złożony do sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Jeżeli uznał ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego (bo taka możliwość również istnieje) bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

Zasady te stosujemy analogicznie w odniesieniu do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo.

Natomiast w przypadku dziecka: może ono żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Ponadto, prokurator ma prawo zawsze wnieść tego typu pozew, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu publicznego; ustawodawca nie ogranicza jego uprawnienia w czasie.

Pamiętaj, że po pierwsze: w pozwie musisz wykazać, że złożyłeś pismo w terminie. Przedstaw zatem w precyzyjny sposób kiedy dowiedziałeś się, że dziecko od Ciebie nie pochodzi.

Po drugie, jeśli w w/w terminie nie podejmiesz stosownych kroków, stracisz możliwość ubezskutecznienia uznania ojcostwa. Ustawodawca przyjął bowiem w tego typu sprawach prymat ochrony interesu dziecka, które ma prawo do wychowywania się w rodzinie. Nie jest zatem wskazane po latach roztrząsanie jego pochodzenia.

KIEDY ZŁOŻENIE POWÓDZTWA O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA JEST NIEDOPUSZCZALNE?

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo. Ponadto, śmierć dziecka stoi na przeszkodzie do wytoczenia tego rodzaju powództwa – od tej sytuacji istnieje wyjątek: uznanie dziecka nastąpiło już po jego śmierci. W takim wypadku powództwo musi być wytoczone do dnia, w którym dziecko osiągnęło by pełnoletność.

III. Jak złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Pozew powinien mieć formę pisemną – nie ma możliwości złożenia go ustnie.

OZNACZENIE SĄDU ORAZ STRON

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanych. Jeśli tego miejsca nie da się ustalić, powództwo wytacza się przed sąd właściwy dla powoda.

Ustalenie kręgu osób pozwanych jest uzależnione od tego, kto występuje z powództwem. Jeżeli powodem jest:

  1. ojciec – pozywa matkę oraz dziecko (lub samo dziecko jeśli matka nie żyje),
  2. matka – pozywa ojca oraz dziecko (lub samo dziecko jeśli ojciec nie żyje),
  3. dziecko- pozywa matkę oraz ojca (lub samemu ojcu jeśli matka nie żyje), przy czym jeżeli mężczyzna, który je uznał nie żyje, powództwo musi być wytoczone przeciwko kuratorowi powołanemu w jego miejsce przez sąd opiekuńczy.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ POZEW?

 W tym wypadku istnieją dwie możliwości.

Pozew możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go listem poleconym. Wówczas za datę wniesienia pozwu sąd przyjmie albo datę wpływu do sądu albo datę stempla pocztowego z dnia nadania.  Warto wysłać przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – tzw. ,,zwrotka” będzie dla Ciebie dowodem doręczenia pisma do sądu.

W jednym i w drugim przypadku załącz odpowiednią ilość odpisów pozwu. Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):

  1. jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
  2. drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
  3. trzeci dla prokuratora, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o terminach rozprawy.

IV. Sprecyzowanie żądania pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa i uzasadnienie

W tego typu pozwie, żądaj, aby sąd ustalił bezskuteczność uznania ojcostwa osoby A przez osobę B. Jest to najważniejsze roszczenie pozwu. Oprócz tego możesz również wnosić zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu, rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność itd.

Natomiast w uzasadnieniu w przekonywujący, poparty dowodami sposób uargumentuj, że uznanie przez Ciebie ojcostwa dziecka nastąpiło błędnie z uwagi na określone okoliczności. Podaj zatem wszystkie zdarzenia z których wynika, że nie możesz być ojcem biologicznym dziecka.

Istotną wiadomością dla Ciebie jest to, że wyrok unieważniający uznanie dziecka, działa z mocą wsteczną. Znika zatem stosunek rodzicielstwa. Wynika to z tego, że nie jest możliwa do przyjęcia konstrukcja ojcostwa podzielonego w czasie.

Co jednak ze świadczeniami na utrzymanie i wychowanie dziecka, tzw. alimentami, spełnionymi przez ojca w okresie przed zerwaniem więzi pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a ojcem (uznanym)?

Uznaje się, że w okresie gdy świadczenie to było spełniane z przeznaczeniem na utrzymanie i wychowanie dziecka, miało usprawiedliwioną podstawę prawną. Zatem ustanie ojcostwa w następstwie wyroku sądowego nie ma wpływu na ocenę prawidłowości wyroku zasądzającego alimenty od ojca w okresie sprzed wyroku unieważniającego uznanie dziecka. Świadczenia alimentacyjne spełnione względem dziecka w tym okresie były świadczeniami prawnie uzasadnionymi niezależnie od tego, czy spełnione były dobrowolnie czy na podstawie wyroku zasądzającego alimenty czy też umowy.

Nie ulegają więc zwrotowi alimenty dotychczas zapłacone, natomiast od prawomocności wyroku uchylającego ojcostwo ustaje obowiązek dalszych świadczeń alimentacyjnych, chociażby były już prawomocnie zasądzone, lecz jeszcze niewyegzekwowane. Środki utrzymania i wychowania dziecka mają – w świetle orzecznictwa – szczególny charakter. Służą  bowiem bieżącym potrzebom i po pewnym czasie nie powinny być zwracane.

V. Ile kosztuje wniesienie pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa pobiera się opłatę stałą w wysokości 200,00 zł.

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy sądu albo uiścić w znakach opłaty sądowej. Nie oznacza to jednak jedynych wydatków, bowiem dalsze koszty mogą powstać w toku postępowania (np. w związku z wnioskiem o przeprowadzenie badań DNA – wówczas powód musi uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów przeprowadzenia takiego badania w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd).

VI. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – Wzór

Wzór pozwu możesz pobrać:

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Justuna
Justuna
3 lat temu

Witam… Zwracam się z zapytaniem czy składając wniosek o bezskuteczne uznanie ojcostwa trzeba podawać biologicznego ojca dziecka czy matka może nie podawać kto jest biologicznym ojcem? Jeśli matka składa wniosek w tej sprawie to czy ponosi koszty sądowe w całości? Jeśli minął termin 6mcy to czy taki sam wniosek składa się do prokuratury?