Kwestię upadłości konsumenckiej poruszałam już wielokrotnie na blogu.

Jednak dziś chciałabym się skupić na małym podsumowaniu dotyczącym stosowania znowelizowanych w 2020r. przepisów.

Czy obecnie łatwiej czy trudniej jest uzyskać upadłość konsumencką?

I. Zmiany w upadłości konsumenckiej moim okiem

W marcu tego roku nastąpiło wiele zmian w zakresie upadłości konsumenckiej.

Od momentu wejścia w życie przeprowadziłam już kilkanaście postępowań według nowych przepisów i zmiany naprawdę są korzystne dla osób zainteresowanych i zmuszonych sytuacją do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co ciekawe postępowania toczą się bardzo szybko, nie ma rozpraw, postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, mimo pandemii wydawane są moim zdaniem dość sprawnie.

Co więcej, nowe przepisy faktycznie uprościły postępowanie upadłościowe dla konsumentów.

II. Jakie są najważniejsze zmiany w upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim aktualne przepisy ujednolicą sytuację prawną osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) przechodzą taką samą drogę przy postępowaniu upadłościowym jak konsumenci.

Ponadto, obecnie do ogłoszenia upadłości wystarczające jest stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny i potrzebuje on pomocy w oddłużeniu.

Sąd dopiero po ogłoszeniu upadłości jaka była przyczyna niewypłacalności dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości weryfikowane jest, czy możliwe jest oddłużenia.

Sprawdzane jest, czy dłużnik w sposób celowy i umyślny doprowadził do swojej niewypłacalności i celowego pokrzywdzenia wierzycieli, na przykład zaciągał kredyty wiedząc, iż nie jest w stanie ich spłacić lub trwonił pieniądze na hazard.

Jeżeli dłużnik w sposób znaczny przyczynił się do swojej niewypłacalności, wówczas nadal możliwe będzie oddłużenie, jednakże będzie trwało ono dłużej, bowiem może rozciągnąć się w czasie aż na 7 lat, w innych przypadkach plan spłaty rozciągać się będzie na okres 3 lat.

III. Obowiązek zapewnienia dachu nad głową

Aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą ochronę przed bezdomnością.

W poprzednim stanie prawnym tylko konsument był chroniony przed eksmisją z należącego do niego domu lub mieszkania, które w wyniku upadłości zostało sprzedane. Obecnie ten przepis rozciąga się także na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ze sprzedaży mieszkania lub domu dłużnik otrzymuje kwotę, dzięki której przez okres dwóch lat będzie mógł zapewnić dach nad głową dla siebie i swoich najbliższych. Kwota ta jest każdorazowa ustalana przez sąd.

IV. Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Ustalenie planu spłat

Po ogłoszeniu upadłości i po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika sąd ustala plan spłat.

Plan spłat jest to ustalony przez sad upadłościowy harmonogram spłat wierzycieli. Plan spłat ma formę postanowienia sądowego. Sąd przy ustalaniu planu spłat bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika. Plan spłat co do zasady rozpisywany jest na okres trzech lat.

Po wykonaniu obowiązków przez dłużnika, które wynikają bezpośrednio z planu spłat sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonaniu planu spłat wobec wierzycieli i umarza pozostałe zobowiązania. Upadły uzyskuje w ten sposób całkowite oddłużenie.

Więcej na temat tego co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj:

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i co dalej?


V. Układ z wierzycielami przy upadłości konsumenckiej

Nowe przepisy wprowadziły także ciekawą instytucję polegającą na możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami.

Taki układ ogranicza rolę sądu do całkowitego minimum. Rolę sądu w takich sytuacjach przejmują licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, których zadaniem jest kontrola, czy układ jest wykonywany zgodnie z założeniami. Wynagrodzeniem doradcy będzie prowizja od kwot uzyskanych dla wierzycieli stanowiących element porozumienia

W tym przypadku dłużnik musi wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem oraz opłacić zaliczkę na koszty postępowania. Taki wniosek jest możliwy również już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto, jeżeli sąd w toku postępowania uzna, że jest możliwość porozumienia z wierzycielami może wstrzymać postępowania o upadłość do 6 miesięcy. Jeżeli sąd uzna, że nie ma szans na powodzenie, wówczas wróci do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Warto jednak zaznaczyć, że układ z wierzycielami ma najlepsze zastosowanie w sytuacji, gdy dłużnik mimo fatalnej sytuacji finansowej dysponuje jeszcze środkami lub przedmiotami, które może spieniężyć.

VI. Upadłość konsumencka 2020 Łódź 

Reasumując, aktualne przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wiele zmieniły.

Najważniejszą zmianą jest zrównanie konsumentów i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy do tej pory byli traktowani na równi jak spółki prawa handlowego.

Dodatkowo nie trzeba obecnie udowodniać, że nie jest się winnym swojej trudnej sytuacji finansowej. Na starych zasadach, jeśli Sąd stwierdził, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub przez rażące niedbalstwo oddalał wniosek o upadłość. Obecnie może tylko Sąd wydłużyć okres spłaty.

Tak więc jeżeli dopadły Cię poważne problemy finansowe i czujesz, że trudno będzie Ci się z nimi uporać, to warto przeanalizować, czy właśnie ogłoszenie upadłości nie byłoby rozwiązaniem Twoich problemów.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments