Upadłość konsumencka – przesłanki negatywne

W poprzednim artykule przedstawiłam przesłanki, które umożliwiać mogą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tzw. przesłanki pozytwne upadłości konsumenckiej.

Sąd oddali jednak wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli pojawią się tzw. przesłanki negatywne.

I dziś właśnie o nich napiszę.

Od razu też napiszę, iż niektóre z tych przesłanej brzmią zawile i nie są zrozumiałe nawet dla prawników bardzo często, tak więc proszę się nie zrażaj, staram się zawsze przedstawić również językiem bardziej zrozumiałym, o co w ustawodawcy chodziło.

Zaczynajmy!

Kiedy nie dojdzie do ogłoszenie upadłości konsumenckiej – przesłanki negatywne:

I. Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – jako przesłanka uniemożliwiająca upadłość konsumencką

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że samo zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania nie jest działaniem umyślnym, ale zaciągnięcie przykładowo kilku kredytów bez realnej szansy na ich spłatę, a następnie wyzbywanie się majątku, które prowadzi do niemożności spłacenia wierzycieli można sklasyfikować jako rażące niedbalstwo.

I ta druga sytuacja może być przesłaną uniemożliwiającą uzyskanie owej upadłości.

Rażące niedbalstwo jest to przesłanka bezwzględna – oznacza to, że jej implikuje niemożność ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną.

II. Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku:

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów ustawy, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

Chodzi o sytuacje gdy było wcześniej już prowadzene w stosunku do dłużnika postępowania upadłościowego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Należy podkreślić, że dotyczy to tylko prowadzonego postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Po prostu – przykładowo osoba fizyczna, która miała prowadzone w ciągu ostatnich 10 lat postępowanie upadłościowe, ale jako przedsiębiorca, będzie zatem uprawniona do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

– ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono (na podstawie przepisu art. 49120,

Brzmi to bardzo zawile, jednak mówiąc najprościej chodzi o sytuację, kiedy to wobec dłużnika we wcześniej prowadzonym postępowaniu upadłościowym konsumenckim został ustalony plan spłaty wierzycieli, natomiast nie został on wykonany przez dłużnika.

Niewykonanie ustalonego planu spłaty wierzycieli we wcześniejszym postępowaniu uniemożliwia uwzględnienie ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

– dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

Oznacza to, że sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ustawodawca miał tu na myśli byłych przedsiębiorców, którzy mieli obowiązek złożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni (warto wiedzieć, że do końca 2015 roku był to okres tylko 14 dni na złożenie wniosku) od dnia, w który zaistniał stan niewypłacalności. Jednakże nie jest to przesłanka bezwzględna i jest ona rozpatrywana przez Sąd w każdym przypadku indywidualnie.

– czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

Kluczowe jest tutaj słowo „prawomocne”, bowiem w przypadku nieprawomocnego orzeczenia o uznaniu czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli sąd upadłościowy może orzec upadłość konsumenta.

III. Względy słuszności lub względu humanitarne – jako okoliczności umożliwiające uzyskanie upadłości konsumenckiej mimo istnienia w/w przesłanek negatywnych.

Warto wiedzieć, że do obecnie obowiązujących przepisów została wprowadzona instytucja względów słuszności lub względów humanitarnych, której celem jest umożliwienia w jednostkowych sytuacjach ogłoszenia upadłości konsumenckiej również wobec osób fizycznych, w stosunku których zachodzą wymienione wyżej cztery okoliczności wyłączające co do zasady możliwość ogłoszenia ich upadłości.

Względy słuszności i humanitarne są to pojęcia nie znajdującego swojego źródła w przepisach prawa.

Wiążą się one z wartościami moralnymi takimi jak sprawiedliwość czy uczciwość, które w tym przypadku należą do indywidualnej oceny sądu – sąd ocenia przykładowo, czy wierzyciel nie poniósłby żadnej szkody lub czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli dotyczyła majątku o niskiej wartości.

IV. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Zatem postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie może być prowadzone częściej, niż raz na 10 lat.

Jednakże, jeżeli wcześniej postępowanie dotyczyło osoby fizycznej, ale jako przedsiębiorcy, to sąd upadłościowy może również oddalić taki wniosek, gdy doszło do umorzenia całości lub części upadłego przedsiębiorcy.

Na szczęście nie jest to droga bez wyjścia dla wnioskodawcy, bowiem Sąd może nie tylko zastosować wyjątek w postaci względów słuszności i względów humanitarnych, ale również może ogłosić niewypłacalność dłużnika częściej, niż raz na 10 lat w sytuacji, gdy do niewypłacalności dłużnika doszło mimo zachowania przez niego należytej staranności przy zaciąganiu i regulowaniu zobowiązań.

Ocena należytej staranności należy jednak już do dyskrecjonalnej władzy sędziego, co oznacza się, że Sąd każdorazowo i samodzielnie w realiach konkretnej sprawy rozważa, czy dłużnik dochował należytej staranności przy regulacji swoich zobowiązań.

V. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W ostatnim przypadku Sąd bierze przede wszystkim pod rozwagę umyślność dłużnika.

Jeżeli dłużnik celowo zataja istotne dla postępowania upadłościowego dane, Sąd powinien bezwzględnie oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Natomiast, jeżeli pomyłka dłużnika ma charakter wpadkowy, bądź podana przez niego informacja jest niezupełna, a także nie ma kluczowego znaczenia dla postępowania, wówczas Sąd może uwzględnić wniosek dłużnika.

To by bylo na tyle.

Łatwy do przyswojenia ta wiedza nie jest, nie ma co ukrywać, warto wiec rozważyć czy nie lepiej skontaktować się ze specjalistą w tym temacie.

Oczywiście konstultacja będzie zapewne odpłatna ale jest więcej do zyskania, niż do stracenia, moim skromnym zdaniem.

Możesz też zobaczyć na stronie, którą znajdziesz tutaj, iż starania dążące do ogłoszenia upadłości konsumenckiej coraz częściej kończą się sukcesem, widać to w ilościach ogłoszanych upadłości.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments