W wielu postępowaniach dotyczących spraw związanych z rodzicielstwem możemy spotkać się z hasłem: Niebieska Karta.

Niejednokrotnie ma ona ważne znaczenie dowodowe – w szczególności w sprawach dotyczących pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Czym ona jednak jest i jak wygląda procedura jej założenia ?

I. Co to jest niebieska karta?

Najprościej ujmując: Niebieska Karta jest sformalizowanym dokumentem wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Z zasady ma ona służyć utrwaleniu faktów związanych z występującą przemocą, ocenie zagrożenia dalszego jej stosowania, koniecznością podjęcia odpowiednich działań zarówno w stosunku do pokrzywdzonego, jak i do sprawcy itd.

Przez pojęcie przemocy w rodzinie, zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j. ze zm.), rozumie się:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą – w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Prościej rzecz ujmując: przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

II. Jak założyć niebieską kartę? Procedura zakładania niebieskiej karty.

Procedura Niebieskiej Karty może zostać wszczęta przez przedstawicieli różnych instytucji.

Są nimi:

a) jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) Policja,

d) oświata i ochrona zdrowia,

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Warto dodać, że ww. instytucje współpracują ze sobą i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Na uwagę zasługuje fakt (często wiele osób, którym to mówię jest zaskoczona), że

⇒ procedurę Niebieskiej Karty można wszcząć na skutek zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie, jak również

⇒ przez samo wypełnienie formularza, jeżeli w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powzięto podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny.

⇒ podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Z technicznego punktu widzenia procedura Niebieskiej Karty rozpoczyna się w następujący sposób:

⇒ wypełnienie formularza Niebieska Karta– A przez jednego z ww. przedstawicieli w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Formularz ten dotyczy podania danych osoby co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: m.in. jej stanu zdrowia, informacji dotyczące stosowanej przemocy: daty, miejsca zdarzenia, okoliczności, form zachowania, świadków itd. Ponadto, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonemu.

Jeśli ofiarą przemocy jest dziecko ww. czynności muszą zostać przeprowadzone w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

W miarę możliwości powinno się zapewnić również pomoc ze strony psychologa. Wypełniony formularz A przekazuje się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego;

⇒ następnie przekazuje się formularz Niebieska Karta– B ofierze przemocy w rodzinie. Formularz ten zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Formularza tego nie otrzymuje sprawca;

⇒ przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby (pokrzywdzonego) dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz Niebieska Karta– C, a następnie

⇒ wypełniają formularz Niebieska Karta– D w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

III. Co się dalej dzieje po założeniu niebieskiej karty?

Istotną informacją jest to, że przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa sprawcę przemocy oraz pokrzywdzonego na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Spotkania te nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Wobec sprawcy członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania takie jak:

– diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

– przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;

– motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

– przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

– przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty kończy się w przypadku:

– ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

– rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Następuje to w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments